فراخوان جمع اوری مدارک هنرمندان برای کتاب تاریخ تئاتر یزد

 

 

فراخوان بیست و سومین جشنواره تئاتر استان یزد(طرح حمایت از تولید و اجرای نمایش)

 

 

فراخوان چهارمین جشنواره تئاتر صاحبدلان (حقیقت)

 

فراخوان نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی

 

 

 

 ایین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال ونظارت برفعالیت گروه های نمایشی (طرح استقرار)

 

 

ایین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال ونظارت برفعالیت گروه های نمایشی (طرح استقرار)
 

 

ایین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال ونظارت برفعالیت گروه های نمایشی (طرح استقرار)
 

 

ایین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال ونظارت برفعالیت گروه های نمایشی (طرح استقرار)
 

 

ایین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال ونظارت برفعالیت گروه های نمایشی (طرح استقرار)