طرح- برنامه- ايده و مصاحبه: ((حراج فوق العاده))

 

طرح- برنامه- ايده و مصاحبه: ((حراج فوق العاده))

طرح- برنامه- ايده و مصاحبه: ((حراج فوق العاده))  

 

اين روز ها آدمي براي اينكه از شيريني روزگار قند خونش بازي در نياورد پياده روي مي كند و در اين حركت خودجوش مردمي چشمش جلو پايش نيست كه سكندري نخورد بلكه مدام اين ور و آن ور را سير مي كند تا چيز دندان گيري صيد كند.

در و ديوار و هرچه سطح صاف و ناصاف است پر است از اطلاع رساني و تبليغات و حرف....

يك دايره سرخ و كنارش با خط درشت نوشته:

اينجا جاي تبليغ شماست.

حسب عادت چند بار گفتيم عجب؟!!!!!!!!!!!

جاي ديگر در يك مستطيل خاكستري نوشته:

مي خواهيد جذاب شويد با ما همراه شويد.

عجب!!!

گوشه ديگر:

آنچه شما مي خواهيد پيش ماست!

عجب!!

آنطرف تر:

يك آدرس اينترنتي و كنارش : فكر و ايده از شما – پول از ما...!

اين يكي خيلي به درد "آدمي" مي خورد.

ما كه ايده و فكر زياد داريم آنچه نداريم پول است. ايده و فكر هاي خود را كه تلمبار كرده ايم به اين يكي مي فروشيم و مي رويم پيش آن يكي كه هر چه مي خواهيم پيش اوست. با اين كار جذاب هم مي شويم و ديگر كاري به آن دايره قرمز هم نداريم كه آنجا خودمان را تبليغ كنيم. عزت زياد!

راستي به نظرمان رسيد آن دايره قرمز كه عجب ما را بيشتر درآورد همان صندلي داغ است.

همه كشفياتمان از اين دست است – حال مي كنيد؟!! باز هم عزت زياد.

آدمي

دیدگاه کاربران